biogazownia

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby zmniejszenia emisji szkodliwych gazów, odnawialne źródła energii zyskują na znaczeniu. Polska, jako kraj rolniczy, posiada ogromny potencjał w zakresie produkcji energii z biogazu. W niniejszym artykule przybliżę Ci temat biogazowni rolniczych, które w ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność.

Omówię zagadnienia takie jak: działanie biogazowni, koszty związane z budową i eksploatacją różnych rodzajów tej instalacji, w tym domowych, małych i rolniczych, jak również aspekty techniczne, takie jak budowa i wygląd biogazowni. Zaprezentuję również korzyści wynikające z wytwarzania biogazu, zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności oraz rolników.

Poruszę również kwestie związane z bezpieczeństwem funkcjonowania biogazowni oraz ich wpływem na społeczność lokalną. Wreszcie, przedstawię informacje na temat zielonego gazu, pofermentu oraz aspektów ekonomicznych i ekologicznych związanych z inwestowaniem w biogazownie.

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczy Ci kompleksowej wiedzy na temat biogazowni rolniczych oraz pomoże w podjęciu decyzji o ewentualnym zaangażowaniu się w tego rodzaju przedsięwzięcia. Zapraszam do lektury i życzę owocnego poznawania tajników biogazowni rolniczych w Polsce.

Jak działa biogazownia?

To obiekt, w którym następuje kontrolowane rozkładanie materii organicznej, prowadzące do produkcji biogazu, będącego mieszaniną metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2). Proces ten nazywany jest fermentacją metanową, a głównymi substratami są odpady rolnicze, zwierzęce czy komunalne, a także uprawy energetyczne.

Działanie opiera się na czterech etapach:

 1. Przygotowanie surowca: Substraty są odpowiednio rozdrobnione i wymieszane, aby ułatwić proces fermentacji.
 2. Fermentacja metanowa: W specjalnych zbiornikach (reaktorach) beztlenowych zachodzi proces fermentacji, podczas którego mikroorganizmy przekształcają materię organiczną w biogaz. Proces ten trwa od kilku dni do kilku tygodni w zależności od rodzaju substratu.
 3. Oczyszczanie i magazynowanie biogazu: Wytworzony biogaz jest następnie oczyszczany z zawartych w nim zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór (H2S) czy amoniak (NH3). Po oczyszczeniu biogaz jest magazynowany lub przesyłany dalej.
 4. Wykorzystanie biogazu: Oczyszczony biogaz może być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji, do ogrzewania budynków, jako paliwo do napędu pojazdów czy też do wytwarzania zielonego gazu, który jest wprowadzany do sieci gazowej.

Dowiedz się jak działa fotowoltaika i jak możemy Ci pomóc przy jej instalacji.

Czy biogazownia jest bezpieczna dla otoczenia?

Biogazownie uważane są za stosunkowo bezpieczne dla środowiska i ludzi, o ile są prawidłowo zaprojektowane, zbudowane i eksploatowane. Przestrzeganie norm i regulacji technicznych oraz odpowiednie zarządzanie procesem może znacznie zmniejszyć ewentualne zagrożenia.

Korzyści dla środowiska wynikające to przede wszystkim:

 • Redukcja emisji metanu do atmosfery poprzez kontrolowane wykorzystanie tego gazu w procesie energetycznym. Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał ocieplający jest około 25 razy większy niż dwutlenku węgla.
 • Zmniejszenie ilości odpadów organicznych przez ich przekształcenie w wartościowe produkty, takie jak biogaz czy poferment, który może być stosowany jako nawóz.
 • Ograniczenie zużycia paliw kopalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Jednym z głównych zagrożeń może być uwalnianie nieprzyjemnych zapachów, wynikających z procesu fermentacji. W celu zminimalizowania tego problemu, nowoczesne biogazownie są wyposażone w odpowiednie systemy odoryzacji, które skutecznie ograniczają emisję nieprzyjemnych zapachów.

Kolejnym aspektem, który może budzić obawy, jest ewentualne skażenie wód gruntowych czy powierzchniowych. Dlatego ważne jest, aby biogazownie były projektowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także aby regularnie monitorować stan środowiska w ich otoczeniu.

Typy biogazowni

Biogazownie można podzielić na różne typy, w zależności od ich wielkości, zastosowań i rodzaju wykorzystywanych substratów. Wyróżniamy między innymi:

Rolnicze 

Są to instalacje, które przede wszystkim wykorzystują odpady rolnicze, takie jak obornik, gnojowica, resztki roślinne czy pozostałości po zbiorach, w celu wytwarzania biogazu. Biogazownie rolnicze mają na celu przyczynić się do lepszego zarządzania odpadami organicznymi oraz wytwarzania energii w sposób przyjazny dla środowiska.

Przydomowe

To małe instalacje, które można zainstalować na posesji prywatnej, aby wytwarzać energię na własne potrzeby. Takie biogazownie wykorzystują najczęściej odpady kuchenne czy resztki roślinne jako substraty. Ze względu na niewielką skalę, przydomowe biogazownie są znacznie tańsze w budowie i eksploatacji niż biogazownie rolnicze czy komunalne.

Komunalne

To instalacje, które służą przede wszystkim do przetwarzania odpadów komunalnych, takich jak odpady spożywcze, osady ściekowe czy zgniłe liście. Biogazownie komunalne są zazwyczaj większe niż biogazownie rolnicze czy przydomowe, a ich celem jest przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów i ich negatywnego wpływu na środowisko.

Czy każdy może mieć biogazownię koło domu?

Teoretycznie każdy, kto dysponuje odpowiednią ilością miejsca i dostępem do odpowiednich substratów, może zbudować taką instalację. Jednakże, przed podjęciem takiej decyzji, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 1. Przepisy prawne: W zależności od lokalnych przepisów, może być wymagane uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę i eksploatację biogazowni. Warto sprawdzić obowiązujące regulacje i ewentualne wymagania w tej kwestii.
 2. Koszty inwestycji: Budowa przydomowej biogazowni wymaga pewnego nakładu finansowego. Należy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie ponieść te koszty oraz czy inwestycja ta przyniesie rzeczywiste oszczędności w dłuższej perspektywie.
 3. Dostępność substratów: Aby produckaj była efektywna, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości substratów, takich jak odpady kuchenneczy resztki roślinne. Warto ocenić, czy jesteśmy w stanie zapewnić ciągłe dostawy takiego materiału, a także czy są one wystarczające do utrzymania efektywnego procesu fermentacji.
 4. Obsługa i konserwacja: Eksploatacja biogazowni wymaga regularnej obsługi, czyszczenia i konserwacji. Przed podjęciem decyzji o instalacji biogazowni, należy upewnić się, że jesteśmy w stanie zapewnić właściwe utrzymanie instalacji oraz ewentualne naprawy, które mogą być konieczne w przyszłości.
 5. Wpływ na otoczenie: Chociaż biogazownie są uważane za przyjazne dla środowiska, mogą one generować pewne utrudnienia, takie jak nieprzyjemne zapachy czy hałas. Warto zatem uwzględnić wpływ instalacji na najbliższe otoczenie oraz sąsiadów, a także dostosować technologię i lokalizację biogazowni tak, aby minimalizować ewentualne negatywne skutki.

Choć przydomowe biogazownie są coraz bardziej popularne, szczególnie w kontekście dążenia do samowystarczalności energetycznej, decyzja o ich zainstalowaniu powinna być poprzedzona dokładną analizą możliwości, kosztów i potencjalnych korzyści. Warto również skonsultować się z ekspertami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie realizacji projektu.

Ile energii wytwarza biogazownia?

Moc energetyczna biogazowni zależy przede wszystkim od jej wielkości, rodzaju substratów oraz sprawności technicznej. W przypadku biogazowni rolniczych o mocy 0,5-1 MW, można oczekiwać, że roczna produkcja energii elektrycznej będzie się mieścić w przedziale od 4 000 do 8 000 MWh. Małe biogazownie o mocy do 100 kW mogą wytwarzać od 400 do 800 MWh energii rocznie, natomiast przydomowe instalacje o mocy kilku kW będą wytwarzać stosunkowo niewielkie ilości energii, wystarczające jednak do zaspokojenia potrzeb domowego gospodarstwa.

Warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie biogazu w kogeneracji, czyli jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, pozwala na osiągnięcie znacznie wyższej efektywności energetycznej, rzędu 80-90%. Dlatego korzystanie z biogazu w celu ogrzewania budynków czy wytwarzania ciepłej wody użytkowej może przyczynić się do jeszcze większych oszczędności energetycznych.

Jak zrobić własną biogazownię?

Budowa własnej biogazowni to proces, który wymaga solidnych przygotowań i wiedzy technicznej. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które można wykorzystać jako wyjściowy punkt do planowania budowy przydomowej biogazowni:

 1. Analiza potrzeb: Przed podjęciem decyzji o budowie biogazowni, należy ocenić swoje potrzeby energetyczne oraz dostępność substratów, takich jak odpady kuchenne, resztki roślinne czy gnojowica. Analiza ta pomoże w określeniu odpowiedniej wielkości i technologii biogazowni.
 2. Wybór technologii: Na rynku dostępne są różne technologie biogazowni, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków. Warto zapoznać się z dostępnymi opcjami oraz konsultować z ekspertami w celu wyboru najlepszego rozwiązania.
 3. Pozyskanie pozwoleń: W zależności od lokalnych przepisów, może być wymagane uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę i eksploatację biogazowni. Należy sprawdzić obowiązujące regulacje i ewentualne wymagania w tej kwestii.
 4. Opracowanie projektu: Wspólnie z inżynierem lub projektantem, należy opracować szczegółowy projekt biogazowni, uwzględniający wszystkie aspekty techniczne, takie jak lokalizacja, wielkość, układ instalacji czy systemy kontroli.
 5. Budowa i montaż: Budowa biogazowni wymaga zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów i odpowiednich materiałów. Warto zwrócić się do doświadczonych firm, które mają w swoim portfolio realizacje podobnych projektów.
 6. Uruchomienie i testy: Po zakończeniu prac budowlanych i montażu instalacji, należy przeprowadzić testy i regulację systemu, aby upewnić się, że biogazownia działa poprawnie i efektywnie.

Czym powinna być zasilana instalacja?

Biogazownie mogą być zasilane różnymi rodzajami materiałów organicznych, które ulegają procesowi fermentacji metanowej. Najbardziej popularne substraty to:

 1. Odpady rolnicze: Gnojowica, obornik, resztki roślinne, pozostałości po zbiorach.
 2. Odpady komunalne: Odpady spożywcze, osady ściekowe, zgniłe liście.
 3. Odpady przemysłowe: Odpady z przetwórstwa żywności, pozostałości z produkcji alkoholu, osady z przemysłu papierniczego.
 4. Odpady kuchenne: Resztki jedzenia, zużyty olej roślinny, pozostałości po obróbce owoców i warzyw.
 5. Substraty energetyczne: Rośliny energetyczne, takie jak kukurydza, trzcina cukrowa czy rośliny oleiste, mogą być również wykorzystywane jako źródło biomasy do produkcji biogazu.
 6. Zielone odpady: Trawa, liście, gałęzie oraz inne odpady zielone mogą być również wykorzystane jako substrat dla biogazowni, zwłaszcza gdy pochodzą z bezpośredniego otoczenia.

Przy wyborze substratów do zasilania, warto wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak dostępność, koszt, wartość energetyczna czy wpływ na proces fermentacji. Optymalna mieszanka substratów może zmieniać się w zależności od specyfiki danej biogazowni, jej wielkości, technologii oraz celów produkcyjnych. W praktyce często stosuje się mieszankę różnych substratów, aby uzyskać najlepsze rezultaty pod względem wydajności i stabilności procesu.

Ile kosztuje biogazownia?

Koszt budowy i eksploatacji takiej instalacji może znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj, wielkość instalacji, rodzaj wykorzystywanych substratów czy lokalizacja. Niemniej jednak, poniżej przedstawiamy przykładowe orientacyjne koszty dla różnych rodzajów biogazowni.

 1. Biogazownia rolnicza: Koszt inwestycji w biogazownię rolniczą o mocy 0,5-1 MW może wynosić do 10 milionów złotych. Warto jednak pamiętać, że koszty te mogą być częściowo pokryte ze środków unijnych czy krajowych dotacji.
 2. Mała biogazownia rolnicza: Małe biogazownie o mocy do 100 kW mogą kosztować od 1 do 3 milionów złotych.
 3. Przydomowa biogazownia: Dla przydomowych instalacji o mocy kilku kW, koszt zakupu i montażu może się mieścić w przedziale od 20 000 do 100 000 złotych, w zależności od konkretnej technologii i potrzeb użytkownika.

Finansowanie biogazowni w Polsce

Budowa biogazowni, zarówno małej, przydomowej, jak i większej, przemysłowej, to inwestycja, która może generować znaczące korzyści ekologiczne i ekonomiczne. Aby jednak sfinansować taką inwestycję, często potrzebne jest wsparcie finansowe. W Polsce dostępnych jest kilka opcji finansowania biogazowni, które warto wziąć pod uwagę:

Dotacje unijne 

Polska, jako członek Unii Europejskiej, może korzystać z funduszy unijnych na rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni. Programy takie jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) czy Fundusz Spójności oferują dotacje na budowę biogazowni, szczególnie na obszarach wiejskich i w sektorze rolniczym. Aby ubiegać się o tego rodzaju wsparcie, należy zgłosić swój projekt do odpowiednich instytucji i spełnić wymagane kryteria.

Kredyty bankowe

Banki i instytucje finansowe oferują różne rodzaje kredytów inwestycyjnych, które mogą służyć do finansowania budowy biogazowni. Warto sprawdzić dostępne oferty i porównać warunki, takie jak oprocentowanie, okres kredytowania czy wymagane zabezpieczenia. W niektórych przypadkach banki współpracują z programami unijnymi, oferując preferencyjne warunki finansowania dla projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Fundusze venture capital i prywatni inwestorzy

Inwestycje w sektor odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni, mogą przyciągać uwagę funduszy venture capital oraz prywatnych inwestorów, którzy poszukują innowacyjnych projektów o dużym potencjale zwrotu. Warto sprawdzić możliwości współpracy z takimi podmiotami, prezentując im swoją wizję i plany rozwoju biogazowni.

Leasing i wynajem

W przypadku niektórych elementów biogazowni, takich jak generatory czy specjalistyczne urządzenia, istnieje możliwość korzystania z leasingu lub wynajmu. To opcja, która pozwala na rozłożenie kosztów inwestycji w czasie, a jednocześnie umożliwia korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Wsparcie samorządowe

W niektórych przypadkach samorządy lokalne mogą oferować wsparcie finansowe lub pomoc w pozyskaniu funduszy na budowę biogazowni, zwłaszcza jeśli taka inwestycja przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki i poprawy jakości życia mieszkańców. Warto sprawdzić, czy w Twoim regionie są dostępne takie formy wsparcia i jakie są warunki ich przyznawania.

Programy współpracy publiczno-prywatnej (PPP)

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy większych projektach biogazowni, możliwe jest nawiązanie współpracy z sektorem publicznym w ramach programów publiczno-prywatnych. Takie partnerstwa mogą ułatwić pozyskanie finansowania oraz podzielenie ryzyka inwestycji.

Crowdfunding

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje crowdfunding, czyli zbieranie środków na realizację projektów przez internetową społeczność. Dzięki platformom crowdfundingowym, inicjatorzy projektów biogazowni mają możliwość zaprezentowania swojej wizji szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów, którzy mogą wesprzeć ich działania finansowo lub ekspercką wiedzą.

Aby skutecznie pozyskać finansowanie na budowę biogazowni, warto przygotować dobrze opracowany i przemyślany biznesplan, który pokaże potencjalnym inwestorom korzyści płynące z realizacji projektu oraz jego opłacalność. Wiele źródeł finansowania może wymagać także spełnienia określonych kryteriów, takich jak doświadczenie w sektorze, wprowadzenie innowacji czy zaangażowanie społeczne, co warto uwzględnić podczas planowania inwestycji.

Ostatecznie, pozyskanie finansowania na biogazownię może być wyzwaniem, ale także szansą na rozwój i realizację ambitnych celów. Dostępność różnorodnych źródeł finansowania pozwala na dostosowanie strategii pozyskiwania środków do indywidualnych potrzeb i możliwości danego przedsięwzięcia, co może przyczynić się do sukcesu inwestycji w sektorze biogazu.

Od odpadów do zielonej energii: biogaz jako szansa dla społeczności lokalnych

Zielony gaz, czyli biogaz oczyszczony do jakości zbliżonej do gazu ziemnego, przynosi wiele korzyści, zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych. W poniższym fragmencie wpisu przedstawiamy główne zalety zielonego gazu, jego wpływ na lokalne społeczności oraz korzyści dla mieszkańców.

Korzyści z wykorzystania zielonego gazu

 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: Biogaz, jako odnawialne źródło energii, przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych szkodliwych gazów cieplarnianych, co jest ważne w kontekście walki z globalnym ociepleniem.
 2. Odpady jako źródło energii: Zielony gaz jest wytwarzany z odpadów rolniczych, komunalnych oraz przemysłowych, co przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów trafiających na składowiska i zwiększa efektywność gospodarki odpadami.
 3. Zmniejszenie zależności energetycznej: Produkcja zielonego gazu w Polsce może przyczynić się do zmniejszenia zależności energetycznej od importowanego gazu ziemnego, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 4. Łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą: Zielony gaz może być wprowadzony do istniejącej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego, co minimalizuje koszty modernizacji sieci.

Wpływ na społeczność lokalną

 1. Tworzenie miejsc pracy: Budowa i eksploatacja biogazowni generuje nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu, co wpływa na rozwój gospodarczy i wzrost dochodów lokalnej społeczności.
 2. Wsparcie dla rolnictwa: Biogazownie rolnicze dają rolnikom możliwość wykorzystania odpadów rolniczych jako źródło energii, co przyczynia się do zwiększenia rentowności gospodarstw oraz ochrony środowiska.
 3. Edukacja i promocja ekologii: Biogazownie mogą pełnić funkcję edukacyjną, ucząc społeczność lokalną o korzyściach płynących z odnawialnych źródeł energii oraz promując ekologiczny styl życia.

Dowiedz się więcej o pompach ciepła i o tym jak możemy Ci pomóc przy doborze i montażu tych urządzeń.

Korzyści dla mieszkańców

 1. Dostęp do lokalnej, odnawialnej energii: Mieszkańcy korzystający z biogazu produkowanego w biogazowniach mają dostęp do lokalnie wytworzonej, odnawialnej energii, co może przyczynić się do obniżenia kosztów energii oraz wspierania lokalnej gospodarki.
 2. Poprawa jakości powietrza. Wytwarzanie energii z biogazu zamiast z paliw kopalnych przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy pył zawieszony. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się lepszą jakością powietrza i niższym poziomem zanieczyszczeń.
 3. Wykorzystanie odpadów komunalnych: Biogazownie przetwarzają również odpady komunalne, takie jak resztki żywności, co może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz obniżenia kosztów związanych z gospodarką odpadami.
 4. Lokalne zaangażowanie: Biogazownie mogą dawać mieszkańcom możliwość uczestniczenia w lokalnych inicjatywach związanych z odnawialnymi źródłami energii, np. poprzez udziały w spółdzielniach energetycznych czy współpracę z biogazowniami w ramach programów społecznych.

Podsumowując, zielony gaz oraz biogazownie przynoszą wiele korzyści, zarówno dla środowiska, jak i lokalnych społeczności. Wykorzystanie tego rodzaju odnawialnej energii może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, tworzenia miejsc pracy, wspierania rolnictwa, poprawy jakości powietrza, a także zaangażowania mieszkańców w ekologiczne inicjatywy. Dlatego rozwój biogazowni w Polsce warto traktować jako ważny element strategii energetycznej kraju, mający na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym oraz poprawę jakości życia obywateli.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Więcej możesz dowiedzieć się od:

 • Urząd Regulacji Energetyki (URE)
 • Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO)
 • Polskie Stowarzyszenie Biogazowe
 • Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE)
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Polskie Towarzystwo Biomasowe (PTB)